ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า : รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

      

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน
วันที่ 2 : ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
วันที่ 3 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - ซีเหมินติง
วันที่ 5 : วัดหลงซาน - ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - GLORIA OUTLET
วันที่ 6 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


ราคาเริ่มต้นเพียง      26,888     บาทสินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-5D4N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 34,900 ฿ 34,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า