ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ หมูยิ้ม 6 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า : รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

      

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - โรงแรม
วันที่ 2 : หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - โรงแรม
วันที่ 3 : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่
วันที่ 4 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ไทเป - แช่น้ำแร่
วันที่ 5 : ไทเป - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง - โรงแรม
วันที่ 6 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


ราคาเริ่มต้นเพียง      34,900      บาท


สินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-5D4N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 26,888 ฿ 26,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า