ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

รหัสสินค้า : รหัสทัวร์ :TIT-VZ12-VZ

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562 : 18 - 22 ,20-24,25 ก.พ.-1 มี.ค.62,27 ก.พ.- 3 มี.ค.62 // มีนาคม 2562 : 2-6,6-10,9-13,11-15,18-22,23-27,25-29,30 มี.ค.-3เม.ย.62

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

      

 

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
วันที่ 2 : เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –ตึกไทเป101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 4 : ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วันที่ 5 : ท่าอากาศยานไทจง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ราคาเริ่มต้นเพียง       16,888     บาท

สินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 34,900 ฿ 34,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า