ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : รหัสทัวร์ :T6-TPE2-5D3N-BR

วันเดินทาง : เมษายน 2562 : 23-27 เม.ย.62,27 เม.ย.-1 พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 4-8,11-15,18-22 พ.ค.62

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

     

 

วันที่ 1 : เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ - ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ไถจง - สวนดอกไม้ไถจง - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี - อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
วันที่ 4 : เจียวซี - โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเย๋หลิ่ว - ไทเป - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5 : ไทเป - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) - MITSUI OUTLET - เถาหยวน - กรุงเทพฯ


ราคาเริ่มต้นเพียง      19,999      บาท

สินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 34,900 ฿ 34,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า